grafika1 grafika2

Špeciálna základná škola s materskou školou

Karpatská 1, 811 05 Bratislava

titulka Karpatska

Špeciálna materská škola

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018

[aktualizované: 06.04.2017]

Zápis detí do MŠ

zápis do MŠ od 24.04 - 28.04.2017

Tlačivá:


[aktualizované: 26.12.2015]

Toto je naša škôlka

Naša materská škola sa nachádza na Mišíkovej 19, v peknom prostredí Bratislavy, vo vilovej štvrti pod Slavínom.

Má dlhoročnú tradíciu (založená v r. 1971). Je situovaná v zrekonštruovanej vile (kultúrna pamiatka) so záhradou, ktorá rovnako ako aj blízky Horský park poskytuje deťom kontakt s prírodou (veveričky, vtáctvo). Ide o materskú školu rodinného typu s nižším počtom detí v triedach.

Zameranie materskej školy

Špecifikom našej materskej školy je zaškolenie detí so zdravotným znevýhodnením spravidla od 3 rokov veku.

Sú to:

 • deti s mentálnym postihnutím
 • deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (oneskorený rečový vývin, zajakavosť atď.)
 • deti so zjavným zaostávaním v bežnej MŠ,
 • deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom
 • deti s emočnými poruchami (úzkosť, známky neuroticizmu)
 • deti s Downovým syndrómom (s ktorými máme dlhoročné skúsenosti)

Ponúkame:

 • materský prístup k deťom a klímu rodiny v čase zamestnanosti rodičov,
 • vysokú odbornosť zamestnancov so špeciálnopedagogickým vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami,
 • intenzívnu logopedickú starostlivosť aj formou programu FONO,
 • diagnostikovanie detí formou diagnostického pobytu,
 • psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov,
 • canisterapiu,
 • možnosť návštevy MŠ ešte pred zaradením dieťaťa - prehliadka zariadenia v čase dohodnutom so zástupkyňou pre MŠ,
 • v spolupráci so ŠZŠ na Karpatskej 1 návštevu predškolákov za účelom oboznámenia sa so školským prostredím, spoločné vystúpenia, súťaže, spoločenské akcie.

V budove Špeciálnej základnej školy na Karpatskej ulici č. 1 v Bratislave sú dve triedy našej materskej školy.


Výchova a vzdelávanie v materskej škole

„Čo neprešlo zmyslami, nedostalo sa do vedomia“

Ciele výchovy a vzdelávania sme si vymedzili v našom Školskom vzdelávacom programe S MACKOM UŠKOM PO CELÝ ROK.

Školský vzdelávací program akceptuje všetky deti navštevujúce MŠ.

V praxi MŠ okrem iných plníme aj nasledovné ciele

 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie pri vstupe do MŠ
 • utvárať elementárne sociálne zručnosti a ich použitie v reálnom živote
 • rozvíjať možnosť komunikácie s rovesníkmi i dospelými, napomáhaťutváraniu medziľudských vzťahov
 • vytvárať elementárne pracovné zručnosti vedúce k celkovej samostatnosti dieťaťa
 • utvárať a rozvíjať základné grafomotorické zručnosti
 • rozvíjať zmyslové vnímanie detí
 • rozvíjanie rozumových schopností a myslenia prostredníctvom praktických činností
 • rozvíjanie komunikačných schopností detí – stimulovanie detí k používaniu verbálnej a neverbálnej komunikácie (podľa individuálnych možností)

Prostredníctvom uvedených cieľov spejeme k hlavnému cieľu, ktorým je pripraviť deti na primárne vzdelávanie v škole a ich začlenenie do života spoločnosti pri rešpektovaní jedinečností a možností každého dieťaťa.

Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava