grafika1 grafika2

Špeciálna základná škola s materskou školou

Karpatská 1, 811 05 Bratislava

titulka Karpatska

Školský klub

[publikované: 28.11.2015]

Školský klub detí - činnosť, úlohy a ciele

Úlohy ŠKD:

 • Zabezpečovanie záujmovej činnosti
 • Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá sa zameriava na:
  • uspokojovanie a a rozvíjanie záujmov
  • príprava na vyučovanie
  • rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov

Ciele ŠKD:

 • rozvíjať kompetencie v oblasti jazykových kompetncií, komunikačných zručností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno - komunikačných technológií, komunikácie v materinskom jazyku, kompetencie k celoživotnému učeniu
 • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé a psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a samostatnosť pracovať s nimi v praktických činnostiach
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
 • posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám spolužitia
 • pripraviť sa na zodpovedný život v duchu porozumenia a znášanlivosti
 • kultivovať svoju osobnosť a schopnosť pracovať v skupine
 • kontrolovať a regulovať svoje správanie, starostlivosť a ochranu svojho zdravia, vrátane zdravej výživy a životného prostredia

Tematické oblasti výchovy:

 • vzdelávacia
 • spoločensko-vedná
 • pracovno-technická
 • prírodovedno-environmentálna
 • esteticko-výchovná
 • telovýchovná zdravotná a športová

Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava