grafika1 grafika2

Špeciálna základná škola s materskou školou

Karpatská 1, 811 05 Bratislava

titulka Karpatska

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

[publikované: 28.12.2015]

Zriaďovateľ:

Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6, odbor školstva Teplická 4, 831 02 Bratislava, na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 28.06.2005 číslo CD - 2005- 7415/18123-5: 098/SPP zaraďuje Špeciálno-pedagogickú poradňu pri Špeciálnej základnej škole, Karpatská 1, 811 05 Bratislava, do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 01.septembra 2005.

Predmet činnosti:

Poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, logopedickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť ako aj súbor špeciálno-pedagogických reedukácií, psychologických a logopedických intervencií deťom so zdravotným znevýhodnením a vývinovými poruchami učenia od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie. Ďalej služby terénneho špeciálneho pedagóga, ktoré sú zamerané hlavne na ranú starostlilvosť.

Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava