grafika1 grafika2

Špeciálna základná škola s materskou školou

Karpatská 1, 811 05 Bratislava

titulka Karpatska

NOVINKY / OZNAMY

[publikované: 14.06.2016]

POZVÁNKA

ŠŠppe eec cci iiáál llnnaa zzáákkl llaaddnnáá š šškkool llaa s ss MŠŠ
aa žži iiaac cci ii 99. .. aa 1100. .. r rrooč ččnní ííkkaa
VVáás ss s ssr rrdde eeč ččnne ee ppoozzýývvaaj jjúú nnaa JJuunni iiáál lle ees ss 22001166, ,,
kkt ttoor rrýý s ssaa uus sskkuut ttooč ččnní íí vv bbuuddoovve ee š šškkool llyy, ,,
vv t tte eel llooc ccvvi iič ččnni ii ddňňaa 2233. ..66. ..22001166 oo 99: ::3300hh. ..
DDe eeť ťťo oomm o ooddppo oor rrúúč čča aamme ee ppr rri iinni iie ees ssť ťť s ssi ii mma aal llé éé o oob bbč čče eer rrs sst ttvve eenni iie ee, ,,
kkt tto oor rrý ýýmm s ssa aa vvzzá ááj jjo oommnne ee ppo oohho oos sst tti iia aa vvo oo s ssvvo ooj jji iic cchh t ttr rri iie eedda aac cchh.


[publikované: 19.04.2016]

Žiadosť o prijatie žiaka do špeciálnej základnej školy

otvoriť súbor . . . TU . . . [formát súboru: DOC]

Žiadosť o prijatie žiaka do prípravného ročníka špeciálnej základnej školy

otvoriť súbor . . . TU . . . [formát súboru: DOC]


Tlačivo na poukázanie 2% z dane:

otvoriť súbor . . . TU . . . [formát súboru: PDF]


[publikované: 22.03.2016]

Zapis deti do ZS

V termíne medzi 1. a 30. aprílom 2016 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy.
Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2016 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Otovirť článok

Článok čerpaný z: www.rodinka.sk/

Mohli by Vás ešte zaujímať:

8 dôvodov na odklad školskej dochádzky


Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2015/2016

[aktualizované: 15.02.2016]

Zápis detí do MŠ

zápis do MŠ od 2.5 - 8.5.2016

Tlačivá:


[publikované: 27.01.2016]

Podporte návrhy zvyšujúce kvalitu života rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím

Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP


Milá pani Ľubica,
Nadácii Orange a komisii sa Váš príbeh nesmierne páčili, preto ho vybrala medzi príbehy, ktoré podporí cez dakujeme.sk štartovným vo výške 220 eur. Zároveň Nadácia Orange znásobí každý dar, ktorým bude príbeh podporený rovnakou sumu, t.j. vo výške 1:1.

Vytvorením príbehu na dakujeme.sk, získate možnosť prijímať dary od individuálnych darcov. Nadácia Orange každý z darov znásobí rovnakou sumou, max 150 eur na jeden dar. Napr: to znamená, že dar vo výške 600 eur bude znásobený sumou 150 eur. Ak vám darca venuje napr. 10 eur, Nadácia pridá ďalších 10 eur. Nadácia Orange znásobí vaše dary max do výšky 300 eur, resp. do výšky cieľovej sumy.

Váš príbeh má tento link - http://dakujeme.sme.sk/vyzva/1626/daruj-usmev

Prosíme vás dajte vedieť, čo najväčšiemu počtu priateľov, že môžu podporiť váš príbeh. Poskytnite im prosím vás info, že Nadácia Orange znásobí ich dar 1:1. Ľudí to motivuje :) Môžete ich osloviť napríklad:

  • cez facebook
  • mailom
  • napiecť medovníčky - obdarovať nimi priateľov a poprosiť ich, aby zvážili pomoc
  • príp. im môžete navrhnúť, aby si spolu s deťmi prečítali príbeh a porozprávali sa o možnej pomoci,
  • ak ste odvážni skúste navrhnúť, aby sa vzdali jedného darčeka a pomohli príbehu....

Napriek skutočnosti, že Nadácia Orange vyčlenila na znásobovanie darov AŽ 16 402 EUR a suma sa každým dňom navyšuje, odporúčam vám, aby ste HNEĎ ZAJTRA oslovili svojich priateľov s prosbou o podporu. Môže sa stať, že ak si to necháte na poslednú chvíľu, už nezostanú pre vás prostriedky.

Odmenou pre nás všetkých bude RADOSŤ. Zároveň peniažky na obdarovanie dostanete čím skôr!

Viac info o programe, ako aj informáciu o tom aká suma zostáva každý deň na prerozdelenie nájdete TU.

Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava